Brigan 1,000 zeny
  Cyfar 1,000 zeny
  Skel-Bone 1,000 zeny
  Rotten Bandage 1,000 zeny
  Nose Ring 1,000 zeny
  Tongue 1,000 zeny
  Orge Tooth 1,000 zeny